top of page

TURISTIČKA AGENCIJA

Obratite nam se s povjerenjem

Turistička agencija D-AN Putovanja d.o.o. nalazi se u Krapinskim Toplicama na adresi Zagrebačka 21.

Svoje dugogodišnje iskustvo i rad u turizmu i prijevozništvu odlučili smo ujediniti kroz ponudu turističke agencije. Svakom upitu pristupamo individualno, slažući ponudu krojenu baš za vas!

Vizija nam je postati vodeća "tailor made" incoming agencija koja će vam približiti ljepote kontinenta, posebice Hrvatskog Zagorja te postati renomirana DMK  za ovo područje.

Misija nam je svakom našem korisniku pružiti doživljaj koji će mu ostati u posebno ugodnom sjećanju. Želimo se posvetiti manjim grupama, obiteljima, individualnim gostima... kako bi bili sigurni da ćemo uspjeti ispuniti sva pojedinačna očekivanja. Vodit ćemo vas na lokacije koje osobno posjetili i pomno odabrali za vas.

 

Jer, DANAS JE DOBAR DAN ZA D-AN PUTOVANJA!!!

KONTAKTIRAJTE NAS!

Zagrebačka 21 Krapinske Toplice Croatia 49217

+385 99 30 66 666

  • facebook

Thanks for submitting!

Home: About
Home: Contact

OPĆI UVJETI PUTNIČKE AGENCIJE D-AN PUTOVANJA D.O.O.

 

UVOD

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio programa putovanja (u daljnjem tekstu Program putovanja), potvrde o uplati putovanja i Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (u daljnjem tekstu Ugovor) sklopljenog između putničke agencije D-AN Putovanja d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i korisnika usluge odnosno osobe koja poduzima putovanje (dalje u tekstu: Putnik), odnosno ugovaratelja putovanja koji sklapa Ugovor s Agencijom u svoje ime ili treće osobe kao Putnika (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj). Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima imaju značenje kakvo im je dano u ovoj točki Općih uvjeta. Sve potvrđene rezervacije su podložne ovim Općim uvjetima putovanja. Svi podaci i uvjeti u ovim Općim uvjetima obvezuju Ugovaratelja/Putnika i Agenciju, osim ukoliko zasebnim Ugovorom ne odrede drugačije.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju ugovorenog putovanja ili turističkog paket aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju i ugovaranje usluga obuhvaćenih turističkim paket aranžmanom. D-AN Putovanja d.o.o. se obvezuje da će osobne podatke putnika strogo čuvati i da ih neće koristiti osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije D-AN Putovanja d.o.o.

 

PRIJAVE I REZERVACIJE:

Prijave za aranžman mogu se izvršiti dostavom potrebnih podataka faxom, emailom, telefonom ili preko Interneta. Osoba koja je izvršila rezervaciju i/ili uplatu u ime Putnika (Ugovaratelj) potvrđuje da je svim osobama na toj rezervaciji proslijedila ove opće Uvjete odnosno upoznala ih s istima. Ovi Opći Uvjeti vrijede za sve osobe imenovane u rezervaciji, a Ugovaratelj potvrđuje da je ovlašten djelovati u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji.

Za potvrdu rezervacije Ugovaratelj/Putnik dužan je izvršiti uplatu akontacije od minimalno 30% ukupne cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja (osim ako u programu nije drukčije navedeno) ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ako Ugovaratelj/Putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od rezervacije te će se Agencija ravnati prema uvjetima otkaza putovanja od strane Putnika. Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu putovanja. Ako Agencija nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju po kojoj je uplaćena akontacija, uplaćeni iznos na ime akontacije vratit će uplatitelju u cijelosti.

Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih Putnika uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa putovanja potvrđuje da je upoznata s činjenicom da se uplata odnosi na sve putnike na istoj rezervaciji, da su ti Putnici navedeni na Ugovoru o putovanju, te da se uplaćeni iznos raspoređuje jednako na sve putnike na toj rezervaciji ukoliko nije drukčije definirano Ugovorom i potvrdom uplate, odnosno pisanim putem prije same uplate ili neposredno nakon nje. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih putnika, dužna je obavijestiti sve putnike na toj rezervaciji o sadržaju Ugovora o putovanju, kao i ovih općih uvjeta. U slučaju da Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih putnika želi vlastito putovanje ugovoriti neovisno o drugim putnicima dužna je Agenciju obavijestiti najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja Ugovora o putovanju, u suprotnom, realizacija aranžmana i započinjanje putovanja biti će moguće tek nakon što agencija zaprimi cjelokupnu uplatu za sve Putnike navedene na Ugovoru o putovanju.

Ugovaratelj/Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Agencija imao pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik ne dostavi tražene podatke u roku i na način kako je Agencija navela, smatra se da je odustao od Ugovora. Ugovaratelj /Putnik odgovoran je za svu štetu koja za njega ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma ili imena putnika plaća se prema važećim cjenicima i pravilima kompanija.

Prihvaćanjem ponude i izvršenjem uplate (djelomičnog ili cjelokupnog iznosa) Ugovaratelj/Putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem aranžmana i programom putovanja, kao i ovih Općih uvjeta, te da ih u cijelosti prihvaća. Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju Agencija potvrdi i pošalje račun Ugovaratelju/Putniku ili ovlaštenom posredniku preko kojeg je Ugovaratelj/Putnik izvršio rezervaciju. Nijedan Ugovor nije valjan bez novčanog pologa, odnosno izvršenja djelomične ili cjelokupne uplate, bez čega se niti potvrda o uplati niti račun kojim se potvrđuje rezervacija neće izdati.

Na temelju primljene prijave za putovanje, a nakon zaprimanja djelomične ili cjelokupne uplate iznosa putovanja od strane Ugovaratelja/Putnika, Agencija će Ugovaratelju/Putniku uručiti Ugovor o putovanju koji se smatra zaključenim i obvezujućim ukoliko Ugovaratelj/Putnik nije uložio nikakav pisani prigovor na ove Opće Uvjete u roku od 48 sati (isključivo pismenim putem elektroničkom poštom ili regularnom preporučenom poštom).

Za „rezervacije na upit' treba uplatiti akontaciju 50% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, D-AN Putovanja d.o.o. zadržava uplaćenu akontaciju 50% cijene aranžmana ako u programom nije drugačije navedeno.

 

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA:

Cijene aranžmana objavljene su u kunama za svaki program i vrijede od dana objave programa stranici agencije. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po tečaju važećem na dan objave programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih/apartmanskih, prijevoznih i drugih usluga. Za povišenje cijene aranžmana do 8% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). U slučaju povišenja većeg od 8%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetuukoliko to pismenim putem priopći Agenciji u roku od 3 dana od primljene obavijesti. Ako svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju avio karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojba, Ugovaratelj/Putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni. D-AN Putovanja d.o.o. može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu u inozemstvu. U tom slučaju putnik sve reklamacije obavlja na odredištu (u inozemstvu).

 

Informativne cijene ulaznica za znamenitosti i drugih doplata na licu mjesta objavljene na stranicama Agencije, samo su informativne prirode i ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, koje su promjenjive prirode, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

 

Sadržaj aranžmana, odnosno cijena aranžmana uključuje ono što je Agencija navela u programu putovanja. Cijena aranžmana, ako Ugovorom nije drugačije određeno, u pravilu uključuje usluge prijevoza, smještaja, troškove organizacije putovanja i obvezna zakonska osiguranja (odgovornost i jamčevina). Ukoliko je specifično navedeno u segmentu "Cijena uključuje", cijena može sadržavati uslugu i trošak stručnog lokalnog vodiča, dodatne obroke, izlete i sl.. Cijena aranžmana u pravilu ne uključuje, osim ako nije drugačije ugovoreno: pristojbe zračnih luka, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte i znamenitosti koji se posjećuju, boravišnu pristojbu, dodatne obroke koji nisu navedeni kao uključeni u cijenu, izlete koji nisu navedeni u segmentu "Cijena uključuje", a u programu putovanja su specifično navedeni kao "izlet", te sve neobavezne sadržaje. Aranžmani u ponudi Agencije D-AN Putovanja d.o.o. u pravilu nisu prikladni za osobe sa smanjenom pokretljivošću, a na zahtjev putnika Agencija će dati detaljne informacije o pojedinom paket aranžmanu tj. putovanju. Dodatne i posebne usluge (kao na primjer: transferi, dodatni obroci, posebna prehrana,fakultativni izleti, stručno lokalno vođenje, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, doplata za jednokrevetnu sobu i dr. ) uključene su u cijenu aranžmana samo ako je to izričito navedeno u programu u segmentu "Cijena uključuje". Fakultativne i posebne usluge koje Putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se pratitelju putovanja ili predstavniku organizatora u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge, te Agencija ne snosi odgovornost za tu uslugu, bez obzira na asistenciju u pribavljanju iste. Za doplate na licu mjesta cijene objavljene u programu putovanja su informativnog karaktera i podložne promjeni.

 

SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko Ugovaratelj/Putnik nije izričito ugovorio sobu, apartman ili kabinu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u objektu opisanom u programu putovanja. Ukoliko nije drukčije ugovoreno smještaj se podrazumijeva u dvokrevetnim sobama sa odvojenim ili bračnim krevetom ili ako se radi o hostelu, smještaj je u višekrevetnim sobama. Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napuštanja, u protivnom Putnik sam snosi eventualne dodatne troškove. Putnik je samostalno odgovoran za svu štetu činjenu prilikom boravka u hotelu, kao i sve dodatne troškove učinjene prilikom boravka a koji nisu specifično navedeni u programu putovanja kao uključeni u cijenu (poput troška mini-bara, dodatnih usluga u hotelu uz naplatu, itd).

Smještaj u hotel i ulazak u smještajnu jedinicu najčešće je moguć između 14 i 20 sati, a ista se obično mora napustiti najkasnije do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljeni Ugovarateljev/Putnikov dodatni zahtjev za smještajem (opremljenost sobe, tip sobe sa bračnim ili odvojenim krevetom, orijentacija sobe, kat, boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva niti iznos doplate ukoliko je ista određena od strane smještajnog objekta.

 

Ako Putnik ugovori trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, izričito naglašavamo kako hotel može dodijeliti dvokrevetnu sobu s dodatnim ležajem namijenjenim za smještaj treće osobe bez prethodnog informiranja Agencije o istome, a kvaliteta i forma dodatnog ležaja u potpunosti ovisi o hotelu, te može biti i značajno niže kvalitete od ostalih ležaja. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete dodatnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora. Ugovaratelj/Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje suglasnost i da vlastitom voljom u potpunosti prihvaća objavljenu ponudu i program sa svim svojim elementima, i odriče se svake daljnje primjedbe i reklamacije u tom pogledu.

 

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA, KVALITETA SMJEŠTAJA, LOKACIJA I OSTALO:

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa definirani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Lokalna hotelska kategorizacija među zemljama se bitno razlikuje i putnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izjavljuje da je upoznat sa tom činjenicom. Prehrana, komfor i druge usluge u ponudi hotela/apartmana su pod nadzorom mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su izuzetno različiti i nisu usporedivi, a kvaliteta može jako odstupati. Lokacija hotela koja eventualno može biti navedena na internet stranicama Agencije može biti definirana u kilometrima udaljenosti od središta grada (pri čemu se središte grada definira kao područje maksimalno 2 km od glavnog gradskog trga) ili u minutama trajanja putovanja do središta grada (pri čemu se podrazumijeva okvirna udaljenost +/- 10 min. U definiranim minutama vožnje dostupnim oblikom javnog prijevoza kako je definirano aplikacijom "Google Karte" u što nije uračunato vrijeme od/do stanice, kao ni vrijeme čekanja).

Agencija će putnike u završnoj obavijesti (koja se šalje na email najkasnije dva kalendarska dana prije polaska) informirati o točnom hotelu gdje će biti smješteni. Putnike molimo da se prije polaska informiraju o lokaciji i kvaliteti smještaja putem dostavljenih informacija poput imena hotela, te internet linkova, a svi prigovori na vezano uz smještaj agenciji moraju biti dostavljeni pismenim putem, najkasnije 24 sata prije samog polaska. Naknadni prigovori, nakon što putnik iskoristi ugovorenu uslugu smještaja, neće se uvažavati, a putnik ugovaranjem putovanja specifično izjavljuje da je upoznat s tom činjenicom i da se odriče prava na prigovor ukoliko smještaj bude u hotelu kako je definirano u završnoj obavijesti.

Usluga doručka, ukoliko je ugovorena, izuzetno se može razlikovati ovisno o destinaciji, običajima i samoj razini kvalitete te usluzi pojedinog hotela, te Agencija ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost za kvalitetu ili sadržaj doručka, a putnik ugovaranjem putovanja specifično izjavljuje kako je upoznat s tom činjenicom.

Agencija zadržava pravo promjene hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategorizaciji.

Agencija ne garantira specifična sjedala na autobusu, te se uplatom paket-aranžmana smatra da je putnik prihvatio bilo koje sjedalo na autobusu, uključujući sjedala u prvom redu i u zadnjem redu autobusa.

 

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi programa putovanja. Agencija je dužna Putniku pružiti sve usluge navedene u segmentu "CIJENA UKLJUČUJE" unutar programa putovanja, te izdati odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu uplate / Ugovor) za uplaćeno putovanje. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske nepogode, intervencije nadležnih vlasti, prometne nezgode, prometne gužve, kašnjenja i poremećaji javnog prijevoza grada koji se posjećuje i dr.), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Agencija nije dužna podmiriti dodatne troškove Putnika. Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

 

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan doći na vrijeme za polazak na putovanje, a najkasnije 10 min. prije zakazanog polaska. Ukoliko Putnik ne dođe do zakazanog vremena polaska Agencija ima pravo započeti putovanje bez tog Putnika. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda i pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne ugrožavati redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja. Ako Putnik na bilo koji način narušava sigurnost, mir, komfor ili udobnost drugih putnika ili ugrožava i/ili otežava redovno odvijanje programa putovanja, Agencija osim prava na punu naknadu materijalne i nematerijalne štete ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika, nastaviti provedbu programa putovanja bez njega, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika, te će sam Putnik biti odgovoran za nadoknadu svih troškova koji iz istoga proizlaze. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan osigurati povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe Agencija, prijevoznik ili pružatelj usluga uključeni u paket aranžman koja bi bila posljedica Putnikova propusta da se ponaša u skladu sa svojim obvezama.

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i devizne propise države u koju ide i država kroz koje prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa od strane Putnika, Agencija ima pravo nastaviti putovanje bez Putnika, a sve nastale troškove snosi sam Putnik. Putnik je dužan podmiriti troškove aranžmana u skladu s ovim uvjetima.

Putnik je dužan pridržavati se svih naputaka i u dobroj vjeri surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju nezadovoljstva, putnik je dužan smireno surađivati s predstavnikom Agencije i na licu mjesta nastojati razriješiti predmet nezadovoljstva, bez javnog izražavanja nezadovoljstva i bez bilo kakvog utjecaja na druge putnike ili organizacije drugih putnika u bilo kakve radnje protiv agencije. Agencija, odnosno predstavnik agencije učiniti će sve razumno moguće da se nezadovoljstvo putnika otkloni bez negativnog utjecaja na druge putnike, predviđenu satnicu ili program putovanja. U slučaju da tijekom putovanja, a prema izvješću predstavnika Agencije ili prijevoznika, Putnik nezadovoljstvo izražava na javni način koji bi mogao utjecati na druge putnike i/ili svojim ponašanjem na licu mjesta na bilo koji način narušava ugled agencije, Agencija ima pravo tražiti nadoknadu štete do visine 20% ukupno uplaćenog iznosa svih putnika na toj grupi na ime nanesene štete ugledu Agencije, a Putnik ugovaranjem putovanja izričito izjavljuje kako je upoznat s tom činjenicom, te se specifično obvezuje da neće ni na koji način štetiti ugledu agencije tijekom putovanja.

Putnik se Ugovaranjem putovanja specifično obvezuje čuvati privatnost svih ostalih putnika u grupi, te ni na koji način ne zapisivati, evidentirati, fotografirati ili čuvati njihove osobne podatke poput bilo kakvog dokumenta ili papira s popisom imena i prezimena, te bilo kojeg drugog osobnog podatka kako je definirano GDPR uredbom. Putnik izričito izjavljuje da je upoznat s činjenicom da prema GDPR uredbi tj. Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) bio kakvo evidentiranje tuđih osobnih podataka za koje je D-AN Putovanja d.o.o. putnička agencija prema GDPR uredbi definirana kao voditelj obrade, može biti podložno kaznama do više stotina tisuća kuna, te da D-AN Putovanja ima pravo tražiti nadoknadu sve štete proizašle iz protupravnog narušavanja privatnosti ostalih članova grupe od strane bilo kojeg Putnika.

Putnik se obvezuje prije putovanja upoznati sa svim odredbama ovih Općih Uvjeta koji su sastavni dio njegovog Ugovora o putovanju, te sa svim informacijama pruženim od strane Agencije prije polaska kroz Program putovanja i Završnu obavijest.

U slučaju nepoštivanja bilo koje od ovih obveza, Ugovaratelj / Putnik odgovara Agenciji za svu dodatno učinjenu materijalnu i nematerijalnu štetu, te nadoknadu štete drugim putnicima.

 

PRIGOVORI

U slučaju da Putnik ima prigovor koji se odnosi na neispunjenje pojedine usluge iz programa putovanja, Putnik je dužan svaku eventualnu reklamaciju prijaviti pratitelju putovanja kako bi se pokušala otkloniti na licu mjesta. Putnik je dužan surađivati s pratiteljem putovanja i izvršiteljem usluge u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora na licu mjesta. Naglašavamo da je u interesu Putnika da iskaže dobru volju za rješavanjem uzroka prigovora na licu mjesta. Ako Putnik ne prihvati na licu mjesta ponuđeno rješenje, a koje odgovara ugovorenoj usluzi, odriče se mogućnosti kasnijeg prigovora po povratku s putovanja, a Agencija nije dužna uvažiti nikakve naknadne prigovore.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA: Ako niti nakon prigovora na licu mjesta usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je u mogućnosti po povratku s putovanja Agenciji podnijeti pisani prigovor na slijedeći način: emailom na info@d-an-travel.hr ili preporučenom poštom na D-AN Putovanja d.o.o., Zagrebačka 21, 49217 Krapinske Toplice, najkasnije u roku 8 dana nakon povratka s putovanja. Sve kasnije pristigle prigovore Agencija nije dužna uzeti u obzir. Agencija će pismeno odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna u pismenom obliku obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje se može dokazati da je Putnik uputio pismeni prigovor pružatelju usluge tijekom samog putovanja i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik nema pravo na nadoknadu ukoliko je do neispunjenja dijela programa došlo zbog više sile, odnosno slijedom okolnosti nad kojima Agencija nema utjecaja (vremenske nepogode, sigurnosna ili prometna situacija, poremećaji javnog prijevoza, promijenjeno vrijeme znamenitosti u odnosu na redovno radno vrijeme, itd.). Dok postupak rješenja prigovora traje i dok putnik ne dobije odgovor na prigovor od strane Agencije, Putnik se neopozivo odriče prava posredovanja bilo koje druge osobe, prava na tužbu i bilo kakvih javnih objava kojima se šteti ugledu Agencije.

Prije podnošenja prigovora Putnik je dužan detaljno provjeriti svoj Ugovor o putovanju, vezane opće uvjete, program putovanja i završnu obavijest koja mu je poslana na email dva dana prije polaska na putovanje. Putnik je dužan prije prigovora utvrditi da li uistinu pružena usluga odstupa od onoga komuniciranog od strane Agencije prije polaska na putovanje. U slučaju da je Agencija pružila sve usluge u skladu s onim kako je komunicirano u završnoj obavijesti, Putnik se odriče prava na prigovor i traženja nadoknade po povratku s putovanja, ukoliko prije polaska nije imao nikakav prigovor na detalje u završnoj obavijesti. Npr. ukoliko putnik ima prigovor na smještaj, prigovor je osnovan u slučaju da je Agencija ugovorila smještaj niže službene kategorizacije u odnosu na komunikaciju u programu putovanja i završnoj obavijestiili na lokaciji koja se uvelike razlikuje od pisane komunikacije u završnoj obavijesti 2 dana prije polaska na putovanje. U suprotnom, Putnik je dužan uzeti u obzir razlike u kvaliteti među pojedinim hotelima i razlike u službenoj kategorizaciji hotela među zemljama. Kvaliteta smještaja ne može biti osnova za prigovor ukoliko je Agencija u dobroj vjeri, a prije polaska u završnoj obavijesti dala informaciju točno o kojem se hotelu radi kako bi se putnici mogli samostalno prije polaska informirati o kvaliteti hotela kroz recenzije prošlih putnika, kao i točnoj lokaciji hotela.

Javno izražavanje nezadovoljstva:

Putnik izjavljuje da je upoznat s činjenicom da će Agencija nastojati razriješiti sve razloge eventualnog nezadovoljstva u cilju postizanja što je moguće više razine zadovoljstva svih putnika.

Putnik prihvaćanjem ovih Općih Uvjeta izričito izjavljuje da će u dobroj namjeri nastojati razriješiti sve razloge nezadovoljstva kroz komunikaciju s Agencijom prije bilo kakve javne objave putem oblika javnog priopćavanja kao što je Internet.

Putnik izričito izjavljuje da će se suzdržati od javnih izjava ili objava neistinitih činjenica na internetu s ciljem da naškodi ugledu agencije, te da je upoznat s činjenicom da u suprotnom čini kazneno djelo klevete, da ga je agencija upoznala s relevantnim dijelovima Kaznenog Zakona (paragraf ispod) i da Agencija ima puno pravo pokretanja parničnog postupka s ciljem nadoknade štete.

Kazneno djelo klevete čini onaj tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu (čl. 149. st. 1. KAZNENOG ZAKONA). Kleveta ne mora doista naškoditi nečijoj časti i ugledu, nego to može biti njezina posljedica (kazneno djelo apstraktnog ugrožavanja). Ono što je još važno kod ovog kaznenog djela jest da za klevetničku izjavu mora saznati treća osoba, a to proizlazi iz zakonske formulacije „tko pred drugim iznese“. Kazna za takvo kazneno djelo je novčana kazna od tristo šezdeset dnevnih iznosa. Kvalificirani oblik kaznenog djela čini onaj koji klevetu počini na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba (poput objave na internetu), a kazna za kvalificirani oblik je novčana kazna od petsto dnevnih iznosa (čl. 149. st. 2. KAZNENOG ZAKONA).

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred notificiranim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje sporova: Hrvatska gospodarska komora, Centar za mirenje: mirenje@hgk.hr;

Platforma za online rješavanje sporova pri Europskoj komisiji:

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.howitworks

(Za podnošenje pritužbi potrebno je u tražilici upisati gore navedenu poveznicu, te kliknuti na link "Sastavi novu pritužbu" i slijediti daljnje upute.)

 

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA / PUTNIKA

Otkaz rezervacije/putovanja mora se poslati ili dostaviti Agenciji u pisanom obliku.

Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun naknada, odnosno otkaznih troškova (storno penala), koje će Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije, prema slijedećoj ljestvici:

  • do 30 dana prije polaska - 20 % cijene aranžmana,

  • 29-22 dana prije polaska - 60 % cijene aranžmana,

  • 21-15 dana prije polaska - 80 % cijene aranžmana,

  • 14-8 dana prije polaska - 90 % cijene aranžmana,

  • 7-1 dana prije polaska - 100 % cijene aranžmana,

  • nakon polaska i “no show” tj. nepojavljivanje na polasku - 100% cijene aranžmana

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza putovanja, a mora otkazati putovanje iz bilo kojeg razloga, Agencija zadržava uplaćenu akontaciju do visine cjelokupno uplaćenog iznosa, a ovisno o broju preostalih dana do polaska. U slučaju da je uplaćeni iznos akontacije manji od iznosa storno penala putnik je dužan uplatiti gore definirani postotak preostalog iznosa aranžmana na ime strorno penala. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska. U slučaju otkazivanja putovanja kojeg je dio prijevoz zrakoplovom i/ili brodom, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika odnosno brodara. Usmeni otkaz Ugovaratelj/ Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom ili emailom. Ako Ugovaratelj/ Putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ukoliko najkasnije 14 dana prije polaska na put Ugovaratelj/ Putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu cjelokupnog iznosa aranžmana, Agencija će smatrati da je Ugovaratelj / Putnik odustao od putovanja, te zadržava pravo storniranja rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

Putnik ima pravo bez naknade prenijeti Ugovor o putovanju na drugu osobu bez promjene elemenata sklopljenog ugovora (odnosno javiti agenciji imena zamjenskih putnika). Putno osiguranje nije prenosivo na drugu osobu.

 

PUTNA DOKUMENTACIJA

Putnom dokumentacijom se smatraju dokumenti koje je Agencija dužna predati Ugovaratelju/ Putniku, a koji su potrebni da bi se realiziralo ugovoreno putovanje (primjerice original voucher, program putovanja, zrakoplovne karte, eventualne pisane obavijesti i slično). Svi putni dokumenti bit će dostavljeni emailom Ugovaratelju/ Putniku najkasnije 2 dana prije polaska na put, ako programom putovanja nije drugačije navedeno. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi, putnom dokumentacijom u smislu Općih uvjeta ne smatraju se putne isprave koje su Putniku nužne za putovanje.

Na većini autobusnih putovanja putnicima je na polasku potrebna samo putna isprava (putovnica ili osobna iskaznica), a pratitelj putovanja sa sobom ima sve potrebne vouchere za cijelu grupu. U rijetkim slučajevima da je još nešto dodatno potrebno, biti će navedeno u završnoj obavijesti koja se šalje na email dva kalendarska dana prije polaska.

 

PUTNE ISPRAVE I POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje je dužan o vlastitom trošku pribaviti valjane putne isprave koje će vrijediti za cijelo vrijeme trajanja putovanja, te prije samog polaska osigurati da posjeduje sve potrebne putne isprave. Agencija nije zadužena niti odgovorna za ishođenje viza ili informiranje putnika o tome, već je to obaveza samog Putnika. Ugovaratelj/ Putnik isključivo je odgovoran za slučaj da ne bude u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava ili ako mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj/ Putnik otkazao putovanje, te će se primijeniti uvjeti otkaza od strane Ugovaratelja/ Putnika.

Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko Putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, agencija zadržava pravo da putovanje nastavi bez Putnika koji sam snosi sve troškove i posljedice koje slijedom toga nastanu. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći.

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje. Agencija neće biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih službenih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na otkaz putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Također, Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.).

Svi putnici koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente trebaju se prije uplate aranžmana osobno informirati o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju s obzirom na različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda preporuke Ministarstva vanjskih poslova za putovanja u određenu zemlju.

Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

 

PUTNO OSIGURANJE

Ugovorena cijena putovanja ne uključuje osiguranje od rizika nesretnog slučaja i/ili bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja kao niti putno zdravstveno osiguranje. Organizator putovanja dužan je prilikom zaključenja Ugovora, Ugovaratelju putovanja odnosno Putniku ponuditi navedena osiguranja. Ugovor o osiguranju može se ugovoriti neposredno kod osiguravatelja koji nude ugovaranje takvih osiguranja ili kod Organizatora putovanja, koji u tom slučaju nastupa u ime i za račun osiguratelja. Potrebno je priložiti broj putovnice i OIB). Polica putnog osiguranja ne može se ugovoriti naknadno! Moguće je da organizator putovanja ponudi i kombinacije različitih osiguranja pod povoljnijim uvjetima nego da se uzima svaki od vidova osiguranja odvojeno. Osiguranje od otkaza putovanja smatra se važećim ukoliko se ostvari jedan od slijedećih osiguranih rizika: bolest, nesretni slučaj, elementarna nepogoda u mjestu boravišta osiguranika, smrt a kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka od sljedećih osoba: životni partner osiguranika, djeca osiguranika, roditelji osiguranika, braća i sestre osiguranika ili njegova životnog partnera, djedovi i bake osiguranika ili njegova životnog partnera, ali samo za rizik smrti.

POSEBNO PREPORUČUJEMO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SLUČAJ BOLESTI ILI NEZGODE ZA BORAVKA U INOZEMSTVU TE RIZIK OD OTKAZIVANJA PUTOVANJA.

 

IZMJENA PROGRAMA ILI OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE

Agencija ima puno pravo izmjene redoslijeda obilazaka bez izmjene sadržaja programa. Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti Agencija može izmijeniti i sadržaj programa putovanja. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorizacije. Agencija zadržava promjene sata putovanja, neovisno o razlogu do 3 sata od predviđenog vremena polaska. Agencija zadržava pravo promjene dana putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red leta, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, vremenske nepogode ili drugi razlozi koji će omogućiti efikasniju provedbu programa bez izmjene sadržaja putovanja) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u tijeku putovanja. Ako Agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program putovanja, dužna je o tome obavijestiti Ugovaratelja/ Putnika u pisanom obliku. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u objavi programa, kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

Bez obveze na naknadu štete Ugovaratelju/Putniku, Agencija može otkazati putovanje zbog više sile koja može nastupiti prije ili za vrijeme putovanja, u slučaju da se za putovanje ne prijavi dovoljan broj Putnika koji je naznačen u programu putovanja, u kojem slučaju će Agencija svakog Ugovaratelja/Putnika obavijestiti o otkazu putovanja 7 dana prije početka aranžmana, te će im u tom slučaju vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Ugovaratelj/Putnik uplatom dijela ili cjelokupnog iznosa aranžmana izjavljuje da je upoznat s činjenicom da niti jedan paket-aranžman nema garantirani polazak dok se ne skupi najmanje 40 prijavljenih putnika na pojedinoj grupi/autobusu, te u avionskom prometu 20 putnika, osim ako nije drugačije dogovoreno. Također Putnik izjavljuje da će o toj činjenici obavijestiti ostale putnike na istoj rezervaciji, te da neće ugovarati nikakve dodatne usluge vezane uz polazak na putovanje (transfer od/do točke polaska na putovanje, smještaj u gradu polaska, itd.) dok mu Agencija pisanim putem, specifično ne potvrdi da je polazak garantiran, pri čemu će se koristiti izraz "garantirani polazak", te da to ne može biti osnova za prigovor ili javno izražavanje nezadovoljstva, s obzirom da navedeno ne ovisi o Agenciji, a da je putnik o navedenome informiran unaprijed. Agencija kao privatno poduzeće koje pruža usluge organizacije putovanja nije obavezna pružiti tu uslugu i zadržava pravo otkazati putovanje svakom klijentu tj. Ugovaratelju putovanja i ostalim osobama na istoj rezervaciji u slučaju da procjeni da neki od putnika prije polaska ne nastupa u dobroj vjeri i/ili da bi svojim nezadovoljstvom iskazanim prije polaska mogao utjecati na komfor ostalih putnika u grupi tijekom putovanja, u kojem slučaju će agencija o otkazu putovanja obavijestiti klijenta 7 dana prije početka aranžmana i vratiti im cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana, a putnik ugovaranjem putovanja izjavljuje da je upoznat s ovom činjenicom.

 

PRTLJAGA

Agencija nije odgovorna za uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu, odnosno u sredstvima prijevoza (preporuča se ugovaranje osiguranja prtljage prije polaska pri čemu agencija na zahtjev putnika može asistirati, kao i po potrebi najam i korištenje sefa u destinaciji). Prijavu svakog oštećenja/otuđenja Putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta.

Ukoliko ima ograničenja u pogledu težine dozvoljene prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana, na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti najviše 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom.Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njihovog nadzora.

 

ZAKONSKE ODREDBE I REGULATIVA, PREDUGOVORNE INFORMACIJE, RJEŠAVANJE SPOROVA I OSTALO

Sukladno zakonu, D-AN Putovanja d.o.o. ima kod osiguravajuće kuće Generali osiguranje d.d., Zivtov trg 5, 49210 Zabok,  ugovorenu policu broj P13E-1023372114 o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman. Polica je uplaćena kod Generali osiguranje d.d., Zivtov trg 5, 49210 Zabok, OIB: 10840749604.

Standardne informacije prije ugovaranja putovanja u paket-aranžmanu: Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija D-AN Putovanja d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija D-AN Putovanja d.o.o., ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna. Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu: Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom. Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom (kontakt broj mobitela pratitelja putovanja za sve hitne slučajeve će biti dostavljen dva dana prije početka putovanja u završnoj obavijesti). Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova. Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 10 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu (odšteta je moguća samo u slučaju da je Putniku pismenim putem polazak bio garantiran od strane Agencije, riječima "garantirani polazak", te da su putnici slijedom toga dogovorili dodatne usluge poput transfera od/do mjesta polaska. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman. Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati. Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid. Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način. Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć. Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. U skladu s uredbom Europske Unije br. 524/2013. (Online DisputeResolutionplatform) o online rješavanju potrošačkih sporova, člankom 14. stavkom 1. omogućeno je online rješavanje potrošačkih sporova putem: elektronske poveznice. Nadležno tijelo za poslovanje Putničke Agencije D-AN Putovanja d.o.o. je Ministarstvo Turizma Republike Hrvatske, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10 000 Zagreb.

Putnička agencija D-AN Putovanja d.o.o. je sukladno zakonu ugovorila osiguranje jamčevine za turistički paket-aranžman i povezani putni aranžman kod Generali osiguranje d.d., Zivtov trg 5, 49210 Zabok. Nakon uplate aranžmana, uz ugovor o putovanju, ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu (osigurninu) zbog nastalih troškova u skladu s odredbama Ugovora broj P15 - 1020000496 o osiguranju jamčevine za turistički paket-aranžman i povezani putni aranžman i vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja putničke agencije D-AN Putovanja d.o.o.. U slučaju da dođe do nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno plaćanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospijeća) ili stečaja putničke agencije D-AN Putovanja d.o.o. putnici koji se zateknu na putovanju kao i oni kojima je izostala usluga putovanja trebaju kontaktirati Osiguratelja Generali osiguranje d.d., Zivtov trg 5, 49210 Zabok, OIB: 10840749604.

 

PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje Agencija nastupa kao posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj/ Putnik sklapa s Agencijom. Uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je Ugovor valjan i bez potpisa Ugovaratelja/ Putnika.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 16. travnja 2019. godine.

Damjanic-HTZ.jpg

O NAMA

Adresa poslovnice: Zagrebačka 21, 49217 Krapinske Toplice

 

Tvrtka: D-AN PUTOVANJA d.o.o., za prijevoz i usluge, turistička agencija

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 081209533 OIB: 20653710472
Sjedište: Klokovec 29b, 49217 Krapinske Toplice
Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br.: Tt-18/42372-4
Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR56 2340 0091 1109 7698  SWIFT CODE: PBZGHR2X
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Osnivač/članovi društva: Antonia Mihetec, OIB: 79088513308, Krapinske Toplice, Klokovec 29 b

  • jedini osnivač d.o.o.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Osoba ovlaštena za zastupanje:   Antonia Mihetec, OIB: 79088513308, Krapinske Toplice, Klokovec 29 b

 

  • direktor

  • zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Voditelj poslovanja: Antonia Mihetec, kontakt: antonia.mihetec@d-an-travel.hr, mob: 099/ 30 66 666


Polica za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana: P15-1020000496 uplaćena kod Generali osiguranja d.d., Polica osiguranja od odgovornosti: P13E-1023372114 uplaćena kod Generali osiguranja d.d.
Poslovnica: Zagrebačka 21, 49217 Krapinske Toplice, Tel: +385 49 206 666; Mob: +385 99 30 66 666, e-mail: info@d-an-travel.hr

 Radno vrijeme sa strankama: PON-PET 08:00-16:00 i po dogovoru

Pojedinostima o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost putničke agencije:

 

Ministarstvo turizma

Samostalni sektor turističke inspekcije

Služba turističke inspekcije

Područna jedinica Varaždin

Ispostava – Krapina

Frana Galovića 1c, 49000 Krapina

tel. 049 300 221, 049 300 222; fax. 049 300 356

 

bottom of page